מוקד מכירות מטרו 9930*

היבטים משפטיים - כללי

 • הגלישה והשימוש באתר Metro.co.il (להלן – "האתר"), לרבות השירותים השונים אשר ניתנים ו/או אשר יינתנו בו ו/או באמצעותו, מפעם לפעם, הינם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. עצם השימוש באתר, מהווה הסכמה מצד המשתמש, להוראות ולתנאים אלה והתחייבותו לפעול על פיהם. האתר אינו משקף את מכלול השירותים הקיימים במטרו מוטור שיווק (1981) בע"מ ו/או אצל חברות אחיות ו/או בנות ו/או קשורות (כולם ביחד ו/או לחוד – "מטרו").

 • מטרו שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאי השימוש בכל עת, לפי שיקול דעתה וללא התראה מוקדמת. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש. על המשתמשים להתעדכן באופן עצמאי בכל שינוי כאמור.
 • כותרות הסעיפים בתנאי השימוש נועדו לנוחיות המשתמשים בלבד ולא ישמשו לפרשנות התנאים או לכל מטרה אחרת.

תנאי שימוש, רציפות וזמינות האתר

 • תנאי השימוש מהווים הסכם נפרד בין המשתמש לבין מפעילי האתר. מוסכם ומובהר בזאת, כי למפעילי האתר ו/או מטרו לא תהיה אחריות כלפי המשתמש, במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש אחר וכי במקרה של הפרה כלשהי על ידי משתמש אחר, יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה ו/או טענה כלשהי כלפי מפעילי האתר ו/או מטרו.
 • מפעילי האתר ו/או מטרו יוכלו לשנות ו/או להפסיק את מתן שירותי האתר, בין אם נתנו על כך הודעה מראש למשתמש ובין אם לאו, בלא שתהא מוטלת עליהם כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד שלישי כלשהו בקשר עם שינוי ו/או הפסקת השירות כאמור.

 • מפעילי האתר ו/או מטרו אינם מתחייבים כי ייענו לחלק או לכל דרישות המשתמש או שהשירות לא יופרע ו/או יתקיים במועד, בבטחה וללא טעויות. כמו כן, אין מפעילי האתר ו/או מטרו מתחייבים לגבי התוצאות אשר תושגנה, אם תושגנה, כתוצאה משימוש בשירותי האתר או לגבי דיוק ו/או אמינות המידע אשר יושג באמצעותו.

התחייבויות המשתמש

 • הנתונים ו/או המידע המתפרסמים באתר זה (להלן – "המידע") התקבלו בחלקם מצדדים שלישיים, לרבות מאתרים אחרים (להלן – "ספקי מידע"); הם עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "כפי שהם" ("As Is"), למען נוחיות המשתמש ולשימושו האישי בלבד. על המשתמש להביא בחשבון כי לאחר פרסומם, עשויים לחול שינויים במידע אשר, לא בהכרח ימצאו ביטוי באתר.
 • המידע באתר עשוי לכלול פרסום בדבר מבצעים, הטבות והנחות (להלן - "מבצעים") בתנאים שתקבע מטרו. מטרו רשאית להפסיק ו/או לשנות, בכל עת, כל מבצע, וזאת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • מפעילי האתר ו/או מטרו אינם מתחייבים ולא יהיו אחראים לגבי טובין ו/או שירותים הנרכשים ו/או מושגים באמצעות האתר או כל עסקה אחרת שתתבצע דרכו במדור קונים-מוכרים או בכל מדור דומה ו/או אחר.
 • מפעילי האתר ו/או מטרו, לא יהיו אחראים לכל פגיעה ו/או נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם, אם ייגרם, למשתמש כתוצאה משימוש באתר.
  • מובהר בזאת, כי אין באפשרות מפעילי האתר ו/או מטרו, לעקוב, לסנן, לנטר ולפקח על התכנים המועלים על ידי המשתמשים. לפיכך, האחריות על תכנים אלה, מוטלת בלעדית על המשתמשים שהציבו אותם באתר.
 • למרות האמור לעיל, מפעילי האתר ו/או מטרו, שומרים לעצמם את הזכות למחוק, לערוך ו/או להשמיט, תכנים הנוגדים את נהלי השימוש באתר וזאת, על פי שיקול דעתם בלעדי. אין לראות בהחלטת מפעילי האתר ו/או מטרו, לעשות כן, כאישור לקבלת אחריות על התכנים, שלא הוצבו על ידם והמופיעים באתר.
 • מפעילי האתר ו/או מטרו, יהיו רשאים, מעת לעת, לשלוח הודעות באמצעות דואר אלקטרוני ו/או אחר, הודעות פרסומיות, מסחריות וכדומה. מפעילי האתר ו/או מטרו, אינם אחראים לגבי תוכן הודעות אלה ו/או טובין ו/או שירותים שסופקו באמצעותן על ידי צד שלישי כלשהו, למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו והמשתמש מסכים בזאת, כי לא תהיה למפעילי האתר ו/או מטרו כל חבות ו/או אחריות בקשר לכך.


 
 • השירות מוצע למשתמש "כמות שהוא" ("As Is") ומפעילי האתר ו/או מטרו, לא ישאו בכל אחריות להתאמתו לצורכי המשתמש ו/או למטרותיו. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שמפעילי האתר ו/או מטרו אינם אחראים לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשירות וכי הוא, המשתמש, אחראי באפן מלא ובלעדי לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בשירות.
 • מפעילי האתר ו/או מטרו, לרבות מנהליהם, עובדיהם שלוחיהם וכל מי מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירות, לרבות בגין שיבושים ו/א ליקויים בהעברת המידע, בין אם נגרמו במזיד על ידי צד שלישי כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.
 • מפעילי האתר ו/או מטרו, משקיעים מאמצים רבים על מנת להגן על פרטי ופרטיות המשתמשים, אך יחד עם זאת, בשל אופייה של רשת האינטרנט, אין כל אפשרות להבטחת הגנה מלאה על פרטים אלה. לפיכך, המשתמש פוטר את מפעילי האתר ו/או מטרו, מכל אחריות לכל פגיעה, הפסד או נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, העלולים להיגרם למשתמש כתוצאה מגילוי פרטים אלו, ללא קשר לסיבת גילויים.
 • בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע במטרו, יקבע המידע הרשום במטרו. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי רישומיה של מטרו יהוו ראייה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או קליטת ו/או עיבוד נתונים ו/או פרטים ו/או לכל עניין אחר הקשור לשימוש האתר, ולא תישמע כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים ו/או פרטים כשלהם בקשר עם השימוש באתר.
 • באתר עשויים להופיע פרסומים סובייקטיביים הכוללים ביקורות על אישים ו/או מוצרים ו/או שירותים ו/או אירועים שונים, שאינם בהכרח משקפים את דעת מפעילי האתר ו/או מטרו, אלא את דעותיו האישיות של הכותב בלבד.
 • מפעילי האתר ו/או מטרו אינם אחראים לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב שימוש באתר ו/או במידע המוצג בו, שינויים בזמני תגובה, חוסר זמינות של האתר או איזה משירותיו.

הגבלת אחריות

המשתמש מתחייב בזאת, שלא להעלות, לאחסן ו/או להפיץ באמצעות האתר תכנים הנמנים על אחד או יותר מהתכנים הבאים:

 1. תכנים בלתי חוקיים ו/או שנועדו לביצוע ו/או שימוש בלתי חוקי ו/או בלתי מוסריים;
 2. תכנים הפוגעים בפעילות האתר ו/או במשתמשי האתר;
 3. תכנים בעלי אופי של השמצה, הטרדה, הסתה, פגיעה אישית וכדומה;
 4. תכנים הכוללים וירוסים ו/או תוכנות העלולות לגרום לנזק כלשהו;
 5. תכנים בעלי אופי פרסומי ו/או מסחרי, למעט במדורים שיועדו לכך, אם קיימים כאלה;
 6. תכנים המפרים ו/או פוגעים בזכויות יוצרים;
 7. תכנים בניגוד לחוק איסור לשון הרע ו/או לחוק הגנת הפרטיות;
 8. תכנים המופצים באמצעות "דואר זבל" (Spam""), שלנמענו אין צורך ו/או תועלת בהם.
 • המשתמש מקנה בזאת, למפעילי האתר ו/או למטרו, את הזכות להשתמש בכל התכנים שהועלו על ידיו לרבות, הפצתם ופרסומם וזאת, בכפוף להצהרת הפרטיות לה הוא הסכים.
 • במהלך רישומו באתר ובכל מקום אחר בו הוא מתבקש לעשות כן, מתחייב המשתמש למסור נתונים אמיתיים ונכונים בלבד ובכלל זה פרטיו האישיים (שם, כתובת, דואר אלקטרוני וכדומה).
 • המשתמש מתחייב להשתמש במידע ו/או בשירותים המוצגים ומוצעים באתר, בהתאם לדרישות החוקיות הקבועות בכל דין ובכפוף לתנאי השימוש ולהנחיות והוראות הניתנות באתר.
 • המשתמש יפצה ו/או ישפה את מפעילי האתר ו/או מטרו ו/או את הגורמים הקשורים אליהם, בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אשר ייגרמו כתוצאה מהפרת תנאי הוראות אלה ו/או הוראות דין כלשהו ו/או זכויות צד שלישי כלשהו, על ידי המשתמש וזאת מיד עם דרישתם הראשונה של מטרו ו/או מפעילי האתר.
 • המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות במידע לרבות זכויות ההפצה וכן כל קניין רוחני אחר במידע, הם בבעלות מפעילי האתר ו/או מטרו ולא תהיה לו כל זכות מכל סוג שהיא במידע הנ"ל.
 • המשתמש מצהיר כי השימוש בתוכן האתר הוא לצרכיו הפרטיים שלו בלבד.
 • המשתמש מתחייב, כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק הימנו, ללא אישור, מראש ובכתב, של מפעילי האתר ו/או מטרו. כמו כן, מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם ברבים, בדרך כלשהי, כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט ו/או כדו"ח, ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים ובין אם בכל צורה אחרת, וכי לא ישכפל ו/או יצלם ו/או יעתיק ו/או ידפיס, כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל, מתוך המידע או כל חלק ממנו, לצורך הפצה ו/או פרסום, בכל דרך שהיא, ללא אישורם המוקדם ובכתב של מפעילי האתר ו/או מטרו. כמו כן, מתחייב המשתמש, כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות האסורות לעיל.
 • המשתמש מסכים, כי למפעילי האתר ו/או מטרו, עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרונית שלו, אותה הוא מסר הודעות לרבות, כאלה הכוללות מסרים פרסומיים ו/או מסחריים.

סמכויות שיפוט

 • סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים הניתנים באתר ותנאי השימוש בו ו/או בהם, יהיה לבית המשפט המוסמך בתל אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל ללא הפנייה לדין זר.